Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Przedszkole Publiczne
w Starych Budkowicach
Dziś jest: wtorek, 06-06-2023, Imieniny: Laury, Laurentego, Nory

SERDECZNIE       WITAMY                                                                       Przedszkole  w Starych Budkowicach  czynne jest w godz. 6.30 - 16.00.                                                                        

Sprawozdanie z Innowacji "Badanie świata i nie tylko, czyli przedszkolaki w roli naukowców."

W ramach wdrażanego przedsięwzięcia podejmowane  były różne działania o charakterze badawczym i eksperymentalnym. Podstawową formą działalności było samodzielne odkrywanie oraz próby zrozumienia świata w toku zabaw twórczych, poprzez które w naturalny sposób dzieci poznawały otaczającą je rzeczywistość. Przy okazji miały możliwość zmierzyć się ze swoimi słabymi i mocnymi stronami, a także lepiej oswoić się z prawami rządzącymi w grupie rówieśniczej.

Ciekawość świata u dzieci jest rzeczą naturalną, jednakże by była ona zaspokojona w najwyższym stopniu, należy dziecięcą aktywność poznawczą stymulować i ukierunkowywać.
Zaplanowane w innowacji edukacyjne zabawy badawcze prowadzone były podczas zajęć wychowawczo – dydaktycznych ujętych w planach miesięcznych, opracowywanych dla każdej z grup, zabaw i zajęć dowolnych.
Treści towarzyszące realizacji innowacji ujęte były w opracowanym harmonogramie, zawierającym główne tematy badawcze oraz szczegółowe działania dla poszczególnych grup wiekowych. Na ich podstawie nauczyciele opracowywali projekty badawcze, które realizowane były w obrębie tematyki kompleksowej na dany miesiąc.
Realizacja innowacji rozpoczęła się w miesiącu październiku 2014 r., a zakończyła w miesiącu czerwcu 2015 r.

Wszystkie nauczycielki systematycznie obserwowały zachowania dzieci, gromadziły prace plastyczne, prowadziły bogatą dokumentację fotograficzną, organizowały wystawy prac w szatniach przedszkolnych, przygotowywały na bieżąco sprawozdania ze zrealizowanych projektów, które zamieszczane były systematycznie na stronie internetowej przedszkola.
Dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycielek w realizację projektów powstało wiele  scenariuszy zajęć, projektów badawczych, katalog literatury naukowej i dziecięcej przydatnej do realizacji działań innowacyjnych, dostępnej w przedszkolu.
Każda grupa znalazła się w posiadaniu albumu (segregatora) z przeprowadzonych działań innowacyjnych.
Zaobserwowałyśmy bardzo duże zaangażowanie emocjonalne dzieci. O wiele większe niż podczas tradycyjnych zajęć.

W realizacji wszystkich zaplanowanych projektów aktywnie uczestniczyli rodzice. Włączali się w gromadzenie materiałów badawczych, informacyjnych, poglądowych, wspólnie z dziećmi przygotowywali prace plastyczne, dokumentację rysunkową doświadczeń wykonanych w domu, występowali w roli ekspertów. Ich pozytywne i aktywne nastawienie do wdrażanej innowacji z pewnością w dużym stopniu przyczyniło się do naszego wspólnego sukcesu. 

Dzieci podczas „odkrywania świata i nie tylko” czerpały ogromną przyjemność i radość z samodzielnych doświadczeń i zabaw badawczych. Wdrożenie innowacji przyczyniło się do ujawnienia drzemiących w każdym dziecku pokładów chęci do odkrywania i rozwijania indywidualnych predyspozycji.
Przedszkolaki uczestnicząc w działaniach innowacyjnych poszerzyły wachlarz swoich zainteresowań w oparciu o własne doświadczenia, eksperymenty i twórcze zabawy o charakterze badawczym, pogłębiły swoją wiedzę w zakresie przyrody ożywionej, nieożywionej i w obszarze edukacji technicznej, podejmowały liczne próby formułowania problemów, dokonywały wnikliwych analiz postawionego problemu, podejmowały liczne próby formułowania wniosków, dostrzegały i formułowały zależności pomiędzy przyczynami a skutkami zdarzeń, nabywały umiejętność korzystania i posługiwania się przyborami i materiałami edukacyjnymi: lornetka, lupa, mikroskop, globus, encyklopedie, albumy, podejmowały współpracę w zespołach, nabywały umiejętność formułowania i wyrażania swoich opinii, poglądów, ocen, uczyły się szacunku dla odmiennych opinii innych, podejmując czynności o charakterze badawczym świadomie stosowały się do zasad bezpieczeństwa.

Nauczyciele opracowując i realizując projekty w ramach wdrażanej innowacji nabyli doświadczenia i podnieśli jakość swojej pracy w zakresie stosowania nowoczesnych metod
zabawowo – twórczych z elementami odkrywania, eksperymentowania, obserwowania, doświadczania, nowatorskich rozwiązań innowacyjnych, pracy metodą projektów badawczych, w wysokim stopniu rozwinęli umiejętność współpracy w zakresie wymiany  informacji, poglądów, refleksji pedagogicznej, nabyli umiejętność efektywniejszego planowania  pracy oraz wykorzystywania nowoczesnych metod, form oraz nowoczesnych środków dydaktycznych, nabyli doświadczenia w zakresie monitorowania i ewaluowania efektów wdrażanych działań innowacyjnych.

Projekt jest metodą pracochłonną, wymagającą dużo czasu, zaangażowania i cierpliwości. Budzi jednak duże zaangażowanie i pozytywne emocje dzieci, rozwija wiele pożądanych cech, daje im dużą satysfakcję. Realizowanie projektów badawczych jest naturalną odpowiedzią na zainteresowania i potrzeby dzieci. Ułatwia osiąganie celów wychowania, zwłaszcza tych, które wiążą się z rozwijaniem umiejętności poznawczych, procesów motywacyjnych dzieci oraz postaw emocjonalno - społecznych.
Wyjątkowo miłym doznaniem było obserwowanie przedszkolaków prezentujących wyniki swoich doświadczeń. Zachowywali się tak, jakby dokonali odkryć na miarę nagrody Nobla.
To cieszy i daje chęć do dalszej pracy.
Praca metodą projektów przyczyniła się nie tylko do znaczącego zwiększenia aktywności i radości dzieci, ale również do powstania ścisłej współpracy na płaszczyźnie nauczyciel – dziecko – rodzic. Rodzice świadomie i chętnie współuczestniczyli w procesie edukacyjnym swoich dzieci.
Mamy nadzieję, że wiedza, umiejętności oraz przeżycia dzieci zdobyte podczas realizacji innowacji „Odkrywanie świata i nie tylko, czyli przedszkolaki w roli naukowców” staną się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacyjnych.

Wszystkie nauczycielki uczestniczące w realizacji działań innowacyjnych jednoznacznie stwierdziły, że opracowane projekty, scenariusze zajęć oraz materiały i pomoce dydaktyczne należy wykorzystać w zbliżającym się nowym roku szkolnym oraz systematycznie zachęcać rodziców do aktywnego współuczestnictwa w procesie edukacyjnym dzieci.


 

 

DSC02064.jpegDSCN0848 [640x480].jpegDSCN0977.jpegIMG_3417 [640x480].jpegIMG_3779 [640x480].jpegkl5 (1).jpegP6241527.jpegPC213026.jpegPrzedszkole w Starych Budkowicach (6).jpeg