Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Przedszkole Publiczne
w Starych Budkowicach
Dziś jest: poniedziałek, 25-05-2020, Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

SERDECZNIE       WITAMY                                                                       Przedszkole  w Starych Budkowicach  czynne jest w godz. 6.30 - 16.00.                                                                        

Raport z ewaluacji wewnętrzej 2014/2015

 • Raport z ewaluacji wewnętrzej 2014/2015

  Przedszkole Publiczne
  w Starych Budkowicach
        ul. Wołczyńska 2
         46-030 Murów

   

  RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

  2014/2015

  WYMAGANIE  9:

  Rodzice są partnerami przedszkola
   

   

  Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej:
  mgr Wioletta Gollenia
  mgr Wiesława Nieckarz


  Podstawa prawna:
  Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się na podstawie §20 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324), z późn. zmianami.


  I. Zakres i cele ewaluacji wewnętrznej:

  A. Zakres diagnozowania wymagań uznanych za istotne dla placówki:
  Wymaganie 9

  Kryteria aksjologiczne:
  Powszechność – Równość – Spójność
  Poziom D:

  • Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodzicow na temat swojej pracy .
  • W przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich  dzieci .
  • Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w  podejmowanych działaniach.

  Poziom B:

  • W przedszkolu są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju i przedszkola.
    

  B. Cele ewaluacji wewnętrznej:
  Doskonalenie i usprawnianie zasad współpracy z rodzicami w celu podniesienia jakości pracy przedszkola.

  C. Problem badawczy:
  Określenie stopnia zaangażowania nauczycieli i rodziców w proces edukacyjny dzieci oraz podejmowanie przez nich inicjatyw na rzecz rozwoju dzieci i placówki celem podniesienia jakości pracy przedszkola.

  D. Pytania kluczowe:
  1. Jakie działania nauczycieli mają wpływ na efektywną współpracę z rodzicami?

  2. Jakie działania rodziców mają wpływ na efektywną współpracę z przedszkolem?
  3. Jakie elementy organizacji pracy przedszkola wpływają na efektywną współpracę z rodzicami?

  E. Kryteria ewaluacji:
  1. Rodzice współdecyzdują o sprawach przedszkola i aktywnie uczestniczą w podejmowanych działaniach.
  2. Rodzice są skrupulatnie informowani o rozwoju ich dzieci.
  3. Przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu, co służy harmonijnemu rozwojowi i wysokiej motywacji poznawczej naszych wychowanków.

  II. Informacje dotyczące organizacji ewaluacji:

  1.Źródła informacji:
  -
  rodzice,
  - nauczyciele,
  - dyrektor.

   

       2. Metody i narzędzia badawcze wykorzystane w ewaluacji:
           - obserwacje:
  obserwacje imprez, uroczystości grupowych i przedszkolnych,
           - badania ankietowe:
           a). ankieta dla rodziców,
           b). ankieta dla nauczycieli,

           c). kwestionariusz wywiadu z dyrektorem
          
          - analiza dokumentów:
           a). dzienniki zajęć,
           b). plany zebrań grupowych wraz z listami obecności rodziców,
           c). protokoły obserwacji uroczystości,
            d). sprawozdania nauczycieli z prowadzonej pracy wychowawczo –
                 dydaktycznej umieszczone w protokołach Rady Pedagogicznej,
             e). notatki z indywidualnych rozmów z rodzicami.
   
  III. Analiza  wyników ewaluacji:

  Wyniki opracowano na podstawie:
     1.Opracowania zbiorczego anonimowych ankiet przeprowadzonych wśród
         rodziców.
     2.Opracowania zbiorczego wyników ankiety dla nauczycieli.
     3. Wywiadu z Dyrektorem.
     4. Wniosków z analiz pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczycieli.
     5. Protokołów z obserwacji uroczystości.
     6. Wniosków Dyrektora z analizy dokumentacji grup: dzienniki zajęć, plany
         spotkań grupowych łącznie z listami obecności rodziców, notatki
         z rozmów indywidualnych z rodzicami. 

  Działania podejmowane przez przedszkole były planowane , celowe i przeprowadzone zgodnie z harmonogramem.

  Ewaluację prowadzono w okresie od : grudnia 2014r.  do miesiąca maja 2015 r.
  - ankietę dla rodziców  ( zał. Nr 3 ) wypełniło 50/34 osób ( 68 %),

  - ankietę dla rodziców ( zał. Nr 4 ) wypełniło  51/40 osób co stanowi 74,8 %
  - ankietę dla nauczycieli wypełniło 5 (100%) osób,

  1.W wyniku analizy danych z przeprowadzonej anonimowej ankiety  ( zał. Nr  3 ) dla rodziców, składającej się z 5 pytań uzyskano następujące informacje:       

  Na pyt. 1 „Czy rodzice znają zakres swoich praw  i obowiązków w przedszkolu ?“ uzyskano następujące odpowiedzi:
  tak – 47 – 88,2 %
  nie – 4 – 11,8%

  Na pyt. 2 „Czy rodzice znają podstawowe dokumenty programowe przedszkola“ uzyskano następujące odpowiedzi:
  tak – 29 – 85%
  nie – 5 – 14,7 %

  Na pyt. 3 „Proszę określić częstotliwość z jaką Państwo odwiedzają  stronę internetową naszego przedszkola „ uzyskano następujące odpowiedzi:
  codziennie  – 4 – 11,8 %
  raz w tygodniu – 17 – 50 %

  raz w miesiącu – 6 – 17,6 %

  rzadko – 5 – 14,7 %

  wcale – 2 – 5,9 %

  Na pytanie 4 „Czy  czujecie się państwo  partnerami przedszkola ? “ uzyskano  następujące odpowiedzi:
  tak – 23 – 67,6 %
  nie  – 0
  nie mam zdania  – 11 – 32,4 %

  Na pyt. 5 „Jakie są oczekiwania Rodziców wobec przedszkola ? ” uzyskano następujące odpowiedzi:

  • wspomaganie we wszechstronnym i harmonijnym rozwoju,
  • działania dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci ,
  • więcej wycieczek ,
  • płyty CD ze zdjęciami z całego roku dla rodziców,
  • możliwość odbioru prac plastycznych do domu,
  • równe traktowanie dzieci,
  • zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,
  • wszystkie oczekiwania są spełnione,
  • organizacja zajęć z języka angielskiego ,
  • odpowiednia opieka i bezpieczeństwo ,
  • rozwijanie samodzielności i aktywności dzieci ,
  • stymulowanie rozwoju społeczno -emocjonalnego ,
  • dobre przygotowanie dzieci do nauki w szkole ,
  • prawidłowe zdiagnozowanie możliwości i potrzeb dzieci ,
  • cierpliwi , wyrozumiali, serdeczni ,życzliwi i kompetentni i otwarci nauczyciele,
  • wspomaganie rozwoju dziecka ,
  • pomoc w jego wychowaniu ,
  • nowoczesny plac zabaw ,
  • wszystkie oczekiwania spełnione

  2.W wyniku analizy danych z przeprowadzonej anonimowej ankiety dla rodziców ( zał. Nr 4), składającej się z 13 pytań uzyskano następujące informacje:

  Na pyt. 1  „Czy Pana/pani zdaniem rodzice powinni uczestniczyć w życiu przedszkola ?“

  tak – 40 – 100%

  nie – 0

  Na pyt. 2 „Czy jest Pan/Pani zadowolony z przedszkola do którego uczęszcza Pani /Pana  dziecko ? “

  tak – 40 – 100%

  nie - 0

  Na pyt. 3 „Czy Pani/Pana dziecko chętnie chodzi do przedszkola? “

  tak – 38 – 95%

  nie -2 – 5%

  trudno powiedzieć – 0

  Na pytanie 4  „Jak częste są pani/pana kontakty z przedszkolem ? ”

  codziennie – 28 – 70 %

  kilka razy w miesiącu – 8 - 20%

  raz w miesiącu 3 – 7,5%

  rzadziej niż raz w miesiącu – 1 – 2,5%.

  Na pyt. 5 Która forma kontaktu dostarcza Pani/Panu najbardziej rzetelnej wiedzy o dziecku i pracy przedszkola ?”:

  zebrania z rodzicami – 23- 57,5 %

  rozmowy indywidualne – 33 – 82,5 %

  informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń – 16- 40 %

  prezentacja prac plastycznych – 20 – 50 %

  zajęcia otwarte – 13 – 32,5 %

  imprezy i uroczystości – 13 – 32, 5%

  występy dzieci – 20 – 50 %

  Na pyt. 6 „ W jaki sposób współpracuje Pani/Pan z przedszkolem ? “ uzyskano następujące odpowiedzi :

  udział w imprezach i uroczystościach przedszkolnych – 32 – 80%,

  prace fizyczne na rzecz przedszkola – 1 – 2,5%,

  udział w przygotowywaniu imprez i uroczystości przedszkolnych – 10 – 25 %,

  udzielanie pomocy materialnej – 1 – 2,5 %,

  wspólpraca merytoryczna z przedszkolem, dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami  - 5- 12,5 %

  udział w akcjach prowadzonych przez przedszkole , które integrują spolecznosć lokalną  - 11 – 27,5,

  przedstawienia z udziałem rodziców – 10 – 25 %

  udział w szkoleniach, kursach , warsztatach organizowanych przez przedszkole- 4-1%

  udział w konsultacjach , inne – 10 – 25 %,

  inne – 0

  Na pyt. 7 „Czy ma Pani/Pan poczucie,że ma Pani?pan wpływ na to , co dzieje się w przedszkolu?  ankietowani odpowiedzieli w następujacy sposób:

  tak – 19 % - 47,5,

  nie – 3 – 7,5,

  trudno powiedzieć – 18 – 45 %

  Na pyt. 8 „Jak układają się Pani/Pana kontakty z wychowawcami dziecka ?“

  dobrze – 38 – 95 %

  źle – 0

  trudno powiedzieć -  - 5 %

  Na pyt. 9 „Czy może Pani/Pan liczyć na pomoc nauczycielek w przypadku jakichkolwiek problemów  dotyczących dziecka ?“

  tak – 40 – 100 %

  nie - 0

  trudno powiedzieć – 0

  Na pyt. 10 „Czy przedszkole umożliwia Pani/Panu kontakt ze specjalistami na terenie palcówki ?“

  tak – 34 – 85 %

  nie – 6 – 15 %

  Na pyt. 11 „Jak ocenia Pani/Pan swój stopień współpracy z przedszkolem ?

  bardzo dobrze – 11 – 27 %

  dobrze – 15 – 37,5

  wystarczająco – 14 – 35 %

  źle – 0

  Na pyt.12  „Jak ocenia Pani/Pan obieg informacji  na temat życia przedszkola ?
  bardzo dobry – 18 – 45 %,

  dobry – 21 – 52,5 %

  zły – 1 – 2,5 %

  Na pyt. 13 „Skąd  najczęściej czerpie  Pani/Pan informacje na temat życia przedszkola ?“- można zaznaczyć więcj odpowiedzi :

  od nauczycieli – 33 – 82,5%

  z informacji wywieszanych na tablicy ogłoszeń  -32- 80 %

  ze strony internetowej – 20 – 50 %

  od dziecka – 20 – 50 %

  inne – 0

  Na pyt. 14 - „Jakie są wg Pani/Pana mocne strony przedszkola ?“

  • dobrze przygotowana kadra , przyjazna ,życzliwa i partnerska
  • dobra organizacja pracy; systematyczność, powtarzalność, konsekwencja
             działania , co wpływa na poczucie bezpieczeństwa dzieci
  • duży ogród,
  • własna kuchnia, smaczne izdrowe posiłki,
  • dobry kontakt rodziców z nauczycielami,
  • ciekawe zającia,
  • otwartość na pomysły rodziców, dzieci,
  • kreatywność
  • rodzinna atmosfera,
  • fachowa pomoc w rozwoju dziecka ,
  • wspierający nauczyciele,
  • bogata oferta zajęć,
  • pomoc nauczyciela pedagoga ,
  • świetni, dobrze wykształceni nauczyciele,
  • ciekawe zajęcia sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dzieci,
  • dobre warunki lokalowe,
  • udział dzieci w różnego rodzaju imprezach,
  • duża liczba imprez,
  • rónorodność zajęć,
  • ciekawy program edukacyjny,
  • dobra atmosfera
  • mała liczba dzieci,
  • ciekawe metody, ciekawe projekty,
  • wprowadzanie innowacji,
  • konkursy, udział w konkursach ogólnopolskich
  • zaangażowani nauczyciele,
  • świetny kontakt na płaszczyźnie: wychowawca – rodzic
  • indywidualne podejści do każdego dziecka  ,
  • dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
  • duże zaangażowanie nauczycieli,
  • angażowanie rodziców w życie przedszkola,
  • długie godziny otwarcia,
  • dobry przebieg informacji ,
  • strona internetowa ( zdjęcia, informacje)
  • niskie koszty ,
  • zwiedzanie, odwiedzanie ciekawych miejsc,
  • całokształt, ogólne podejście kadry pedagogicznej,
  • ścisła współpraca z wychowawcą

  Na pyt. 15 „Jakie są  według Pani/Pana słabe strony przedszkola ?

  • mało zajęć poza programowych – 1
  • zbyt mało wyjazdów, wycieczek – 1
  • rutyna w prowadzonych czynnościach – 1
  • zbyt krótkie godziny otwarcia  mogłoby być do 17-tej – 1
  • nie ma

  Na pyt. 16 „Jakie są Pani/Pana uwagi i propozycje na przyszłość odnośnie współpracy  rodziców z przedszkolem ?

  • więcej informacji na temat codziennego zachowania dziecka w ciągu dnia
             w codziennych kontaktach ,
  • większa mobbilizacja rodziców,
  • większe integrowanie grup między sobą

   

  3. W wyniku analizy danych  z przeprowadzonej anonimowej ankiety dla nauczycieli –(zał. Nr 1 )składającej się z 3 pytań, w tym 2 otwartych, uzyskano następujące informacje:

  Na pytanie 1 „Jak pani ocenia stopień zaangażowania rodziców w życie przedszkola ?“

  niski- 0

  wystarczający –3-

  wysoki – 2-

  Na pytanie 2 „W jaki sposób zachęca Pani rodziców do współpracy?

  -podczas kontaktów indywidualnych oraz spotkań grupowych,
  - współuczestniczenie w realizacji zadań w ramach projeków,

  -współuczestnictwo w projektach w roli ekspertów,

  -motywując do dostrzeżenia najdrobniejszych sukcesów dziecka, aby zachęcić ich do systematycznych ćwiczeń utrwalających w domu,

  - podkreslam rolę wzajemnej akceptacji i szacunku ,traktuję rodzicow jako równorzędnych partneróworaz daję rodzicom poczucie współdecydowania  w sprawach ważnych dla dziecka ,

  - w spotkaniach grupowych i kontaktach indywidualnych informuję o rozwoju każdego dziecka oraz proszę o szczere wypowiedzi,

  - dążę i czynię starania do ujednolicenia oddziaływań domu i przedszkola i ukazuję efekty spójności wysiłków wychowawczych,

  - składam podziękowania w okienku , na forum spotkań grupowych i indywidualnych , preferuję odwagę i otwartość w wypowiadaniu swoich uwag  i poglądów,

  -zachęcam rodziców do współpracy poprzez rozmowy indywidualne , organizowanie zebrań grupowych,  spotkań okolicznościowych,

  -zachęcam rodziców do włączania się w organizacje imprez przedszkolnych , pieczenie ciasta,

  -zachęcam poprzez zaproszenia słowne, pisemne,życzliwy stosunek wobec rodziców i ich sugestii, ukazywaniu dobrych stron owocnej współpracy

  - dziękowaniu za każda pomoc oraz dodatkową pracę na rzecz grupy i przedszkola.

  Na pytanie 3 „Na czym polega Pani współpraca z rodzicami?

  • współpraca z rodzicami polega na informowaniu ich o osiągnięciach dziecka lub pojawiających się problemach oraz przekazywaniu wiedzy dotyczącej rozwoju dziecka i jego potrzebach
  • wystawy prac dzieci,
  • na wykonywaniu różnych prac z projektów związanych z innowacją
  • przekazywaniu aktualnych informacji o zadaniach wychowawczych i dydaktycznych  realizowanych w grupie, przedszkolu,
  • informowanie o możliwości korzystania z usług poradni psychologiczno-pedagogicznej , przygotowywanie opinii do poradni,
  • prowadzenie kącika dla rodziców,
  • wzmacnianie więzi rodzinnych i międzypokoleniowych,
  • współudział rodziców  w przygotowywanie uroczystości i wycieczek,
  • wspomaganie rodziców w zakresie terapii –ćwiczeń prowadzonych w domu , wyjasnienie mechanizmu zaburzeń mowy ,- instruktaż na temat ćwiczeń ,
  • udzielanie wskazówek i porad w sytuacjach trudnych ,
  • wymiania doświadczeń, uwag, propozycji ,
  • współdziałanie w wychowaniu i nauczaniu dzieci
  • wspólpraca polega na wspólnym przygotowywaniu bajki , zachęcaniu do udziału w przedszkolnych przedsięwzięciach ,
  • zachęcaniu do udziału w warsztatach oraz zajęciach otwartych

  4. W wyniku analizy danych przeprowadzonej ankiety( zał. Nr 2)  dla nauczycieli w którym brało udział 4 nauczycieli,  składającej się z 18 pytań uzyskano następujące odpowiedzi .

  Na pytanie 1 „Czy pełni Pani funkcję wychowawcy grupy?“

  Tak – 4 – 100%

  Na pytanie 2 „Czy jest pani zadowolona ze współpracy z rodzicami ?

  Zdecydowanie tak – 1

  Raczej tak – 3

  Raczej nie -0

  Zdecydowanie nie -0

  Na pytanie 3 „Czy w Pani opinii rodzice są zainteresowani tym , co się dzieje w przedszkolu ?

  Zdecydowanie tak – 2

  Raczej tak – 2

  Na pytanie 4 „Czy w Pani opinii są rodzice, którzy pomimo zachęty unikają lub odmawiają współpracy z przedszkolem i uczestnictwa w życiu placówki ?“

  Nie ma takich rodziców – 3

  Pojedyncze osoby – 1

  Na pytanie 5 „Z których form współpracy rodzice najczęściej korzystają?“

  grupowe zebrania z rodzicami – 4 -100%,

  wspólne imprezy przedszkolne – 4- 100%,

  kontakt telefoniczny – 1,

  Indywidualne spotkania w ramach indywidualnych konsultacji1  ,

  kontakty indywidualne w ramach odbieraania dziecka 1 ,

  wspólne przygotowywanie bajki na dzień dziecka – 1

  Na pytanie 6 „Czy system kontaktów rodziców z wychowawcami spełnia Pani potrzeby i oczekiwania ?“

  Tak – 4 – 100%

  Nie – 0

  Na pytanie 7 „Co chciałaby Pani zmienić w systemie kontaktów rodziców z wychowawcami ?“

  Nic – 3

  -zachęcać do częstszego korzystania z konsultacji indywidualnych

  Na pytanie 8 „Czy liczba grupowych zebrań z rodzicami jest według Pani ?“

  Zbyt duża-  0,

  wystarczająca – 4 – 100%

  Na pytanie 9 „Jak rodzice zachowują się podczas organizowanych przez Panią grupowych zebrań?“

  Większość rodziców bierze aktywny udział – 3 – 75%

  Pojedyncze osoby wypowiadają się na forum – 1 – 25%

  Na pytanie 10 „W jaki sposób pozyskuje Pani opinie od rodziców na temat pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej przedszkola?“-można zaznaczyc więcej niż 1 odpowiedź:

  -ankietowanie rodziców – 1 – 25%,

  - rozmowy podczas zebrań ogólnych – 3- 75%

  -rozmowy indywidualne z rodzicami – 3- 75 %

  Na pytanie 11 „Czy rodzice starają się mieć wpływ na życie grupy i przedszkola ?“

  Zdecydowanie tak – 2  - 50%

  Raczej tak – 1 - 25%

  Raczej nie – 1 – 25 %

  Na pytanie 12 „Czy pani zdaniem  otrzymywane od rodziców opinie i sugestie na temat pracy przedszkola mają dalszy wpływ na proces dydaktyczno- wychowawczy i opiekuńczy ?“

  Zawsze – 2 – 50 %

  Często -  2 -50 %

  Na pytanie 14 „W jaki sposób udziela Pani informacji na temat postępów poszczególnych wychowanków ?

  Na forum zebrania z rodzicami – 1 -25 %

  Podczas rozmów indywidualnych – 4 -100%

  Inny sposob – konsultacje – 1 – 25 %

  Na pytanie15 „Jakie formy wspierania rodziców w wychowaniu  ich dzieci stosuje Pani w swojej pracy ?

  Zachęcanie rodziców dzieci z problemami do korzystania z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej  - 3 – 75 %

  Porady i wskazówki do pracy z dzieckiem  przekazywane rodzicom -4- 100 %

  Uczestnictwo dzieci w zajęciach dodatkowych ; rozwijających zainteresowania i predyspozycje oraz wspierających w ramach zajęć dydaktyczno wyrównawczych – 3 – 75 %

  Na pytanie 16 „Czy rodzice wypełniają Pani zalecenia dotyczace wspomagania nauki ich dziecka ?“

  Zawsze- 0

  Czesto – 3 – 75 %

  Czasami – 1 – 25 %

  Na pytanie 17 „O ilu rodzicach swoich wychowanków ,może Pani powiedzieć,że nie współpracują z panią w procesie nauczania i wychowania dzieci ?“

  Nie ma takich rodziców – 2 – 50%

  Pojedyncze osoby – 2 – 50 %

  Na pytanie 18 „Inne uwagi i sugestie dotyczące współpracy Pani z rodzicami w swoich wychowanków“ - nie udzielono żadnej odpowiedzi.

  W kwestionariuszu wywiadu z dyrektorem -  udzielono następujących odpowiedzi.

  Na pytanie 1„W jaki sposób rodzice dzielą się z Panią swoimi opiniami na temat pracy przedszkola ?“udzielono następującej odpowiedzi.

  W kontaktach indywidualnych informuję o sprawach istotnych dla rowoju dziecka; wyrażaja pozytywne opinie o realizowanych projektach. Dzielą się również spostrzeżeniami dotyczącymi niepokojących zachowań.

  Na pytanie 2 „Czy opinie rodziców  są brane pod uwagę przy planowaniu działań przedszkola?
  Opinie rodziców są brane pod uwagę przy planowaniu imprez przedszkolnych, wycieczek oraz spotkań z przedstawicielami różnych zawodów. Opinie rodziców są również istotne podczas realizacji długoterminowych przedsięwzięć dydaktyczno – wychowawczych.

  Na pytanie 3 „ Na które obszary działań przedszkola rodzice mają największy wpływ?“
  Największy wpływ rodzice mają na obszary związane z wychowaniem oraz opieką. Informują o zachowaniach dzieci, stanie zdrowia, co przynosi korzyści obopólne – zarówno rodzicom, jak i nauczycielom we właściwym podejściu do każdego dziecka i określonych działań wychowawczych w grupie przedszkolnej.
  Na pytanie 4 „ Jak wygląda Pani współpraca z Rada Rodziców?“
  Współpraca z Rada Rodziców jest barzdo efektywna: rodzice są bardzo zaangażowani w pracę związana z realizacją innowacji oraz projektów plastycznych, współdecydują o wyborze wycieczek, angażują się w przygotowania imprez grupowych i przedszkolnych, sponsorują przedszkole.

  Na pytanie 5 „Jakie efekty dla przedszkola przynosi współpraca z rodzicami?“
  Współpraca z rodzicami integruje społeczność przedszkolną, rodzice na bieżąco są informowani o sprawach zwiazanych z realizacja rocznego planu pracy. Bliski kontakt oraz ścisła współpraca pozwala na efektywniejsza pracę zarówno nauczycieli, jak i dzieci. Podejmowane przez nauczycieli inicjatywy w obszarze edukacyjnym oraz promowaniu przedszkola na zewnątrz cieszy się uznaniem rodziców i ich zaangażowaniem. Wysoki poziom przygotowywanych imprez przedszkolnych wpływa na pozytywny wizerunek placówki, a tym samym na zaagażowanie rodziców oraz ich zaufanie do kadry pedagogicznej oraz personelu całego przedszkola.
  Na pytanie 6 „Czy jest Pani zadowolona ze współpracy z rodzicami?“

  Jestem zadowolona ze współpracy z rodzicami. Rodzice chętnie współpracują i sumiennie wywiązują się z podejmowanych zadań.

  IV. Rezultaty ewaluacji  wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.

  Efekty i mocne strony:

  1.Nauczyciele pozytywnie wyrażają się na temat współpracy z rodzicami ,
  którzy angażują  się w życie przedszkola.
  Nauczyciele poszczególnych grup uważają, że mają dobry kontakt z rodzicami, a opinie i uwagi dotyczące rozwoju poszczególnych dzieci  najczęściej wymieniane są w trakcie kontaktów indywidualnych . Rodzice stosują się do zaleceń dotyczących rozwoju ich  dziecka.

  2.Rodzice są zadowoleni ze współpracy z przedszkolem, odpowiada im sposób współpracy i jej organizacja. Rodzice włączają się do :

  - wspólnego przygotowywania imprez grupowych i przedszkolnych ,

  - przygotowywania strojów oraz dekoracji na uroczystości przedszkolne,

  - wykonywania z dziećmi prac na konkursy przedszkolne oraz ogólnopolskie ,

  - promowania placówki na zewnątrz,

  - współpracy ze środowiskiem lokalnym,

  - wykonywania różnego typu zadań związanych z realizacją projektów,

  - do działań w Klubie Twórczego Rodzica.

   3.Rodzice wysoko oceniają relacje z nauczycielami. Dostrzegają i doceniają wykształconą i kreatywną kadrę pedagogiczną, według ich opinii dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola!

  4. Rodzice wysoko oceniają organizację przedszkola oraz  przepływ informacji ,
  a o istotnych sprawach dowiadują się z systematycznie prowadzonej strony internetowej oraz tablicy w holu przedszkola.

  5. Obserwacje Dyrektora oraz wszystkich nauczycieli dowodzą, że rodzice są ząchęcani do dzielenia się opiniami na temat pracy przedszkola i współdecydowania o podejmowanych w przedszkolu decyzjach i korzystają z tej możliwości  .

  6. Analiza dokumentacji grup dowodzi, że nauczycielki grup posiadają opracowane plany współpracy z rodzicami, podczas których omawiane są bieżące sprawy grup oraz podejmowane są różnorakie działania w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego i przedszkola.

  Wskazywane są możliwości uzyskania pomocy w Poradni Psychologiczno-Pedagogiczej oraz pomocy materialnej z GOPS-u.

  W przedszkolu prowadzona jest też terapia pedagogiczna i logopedyczna.

  7. Przedszkole stwarza warunki do udziału dzieci w różnorodnych przedsięwzięciach: praca z dzieckiem zdolnym , udział w projektach, innowacji oraz konkursach,  a rodzice chętnie wspomagają w realizowanych zadaniach .

  Rodzice zadowoleni są z promowania placówki na zewnątrz.
  8. Podczas spotkań z  Radą Rodziców uzgadniane są: organizacje zajęć dodatkowych , imprez przedszkolnych czy też wycieczek grupowych.

  9.Wszyscy członkowie rady  angażują się w organizację imprez i warsztaty .

  Słabe strony:

  1. Niezbyt duże zainteresowanie rodziców  szkoleniami  prowadzonymi przez specjalistów na terenie przedszkola.

  2. Za słabą stronę współpracy na płaszczyźnie przedszkole – dom rodzinny, zespół do d/s ewaluacji uznał także małe zainteresowanie i zaangażowanie rodziców w bezpośrednią pomoc fizyczną, np. przy odnawianiu i malowaniu sal, aranżowaniu wystroju sal itp.

  3. Skrupulatna analiza anonimowych ankiet dla rodziców wskazała, że rodzice właściwie nie dostrzegają słabych stron przedszkola. Uwagi rodziców dotyczyły warunków zewnętrznych, związanych z infrastrukturą placówki, które są niezależne od działań nauczycieli i personelu przedszkola.

  Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań  oraz dalszych
  kierunków rozwoju przedszkola:

  1.Kontynuować proces motywowania i angażowania rodziców do współpracy z przedszkolem.

  2. Skutecznie uświadamiać rodzicom ich możliwość wpływania na edukację i wychowanie dzieci oraz na sprawy organizacyjne przedszkola.

  Wnioski:

  1.Wypracowane formy współdziałania z rodzicami przynoszą pozytywne efekty na wielu płaszczyznach życia przedszkola i należy je kontynuować.
  2. Podjąć próby większego zaangażowania rodziców w drobne modyfikacje walorów estetycznych placówki z wykorzystaniem ich możliwości fizycznych.

  3. W większym stopniu zachęcać rodziców i wskazywać korzyści z udziału w spotkaniach ze specjalistami, organizowanych na terenie przedszkola.

   

   

   

   

  Zespół d/s ewaluacji

   

   

   

             

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  zobacz więcej
  Data publikacji: 22-06-2015 11:46

DSC02064.jpeg DSCN0848 [640x480].jpeg DSCN0977.jpeg IMG_3417 [640x480].jpeg IMG_3779 [640x480].jpeg kl5 (1).jpeg P6241527.jpeg PC213026.jpeg Przedszkole w Starych Budkowicach (6).jpeg