Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Przedszkole Publiczne
w Starych Budkowicach
Dziś jest: wtorek, 04-08-2020, Imieniny: Dominiki, Dominika, Protazego

SERDECZNIE       WITAMY                                                                       Przedszkole  w Starych Budkowicach  czynne jest w godz. 6.30 - 16.00.                                                                        

"Przedszkolaki wesołe, zdobywają szkołę" - sprawozdanie

Innowacja objęła grupę przedszkolaków realizujących roczne przygotowanie przedszkolne oraz grupę około 40 uczniów klas I – III i IV – VI PSP w Starych Budkowicach, którzy  współprowadzili lub uczestniczyli w dodatkowych zajęciach wychowawczo – edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych. Spotkania przedszkolaków z uczniami szkoły polegały na wspólnych zabawach, prezentowaniu przedszkolakom krótkich inscenizacji i prezentacji utworów literackich ( także własnych ) prowadzeniu gier dydaktycznych, udziale w symulacjach, wspólnym tworzeniu tekstów oraz zapoznawaniu przedszkolaków ze szkołą i panującymi w niej zasadami. Ponadto grupa starszaków uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli PSP w Starych Budkowicach, które miały przybliżyć przyszłym pierwszoklasistom zasady organizacji zajęć w szkole, zaprezentować im najczęściej wykorzystywane techniki i formy pracy. Działaniami ukierunkowanymi szczególnie na wspieranie rodziców w odpowiednim kierowaniu rozwojem emocjonalnym dzieci objęto także rodziców dzieci przedszkolnych.

Wszystkie zajęcia dla przedszkolaków w szkole opierały się na scenariuszach współtworzonych przez nauczycieli szkolnych i wychowawcę przedszkola i były jednym spotkaniem z cyklu zajęć, ponieważ  przed wizytą w szkole odbywały się zajęcia wprowadzające w tematykę spotkania, a po spotkaniu w szkole w przedszkolu miały miejsce zajęcia podsumowujące zakończone, np. aktywności plastyczną. Zajęcia wprowadzające i podsumowując prowadził wychowawca grupy przedszkolnej.

Od od 1 lutego 2014 roku do 27 czerwca 2014 roku odbyło się 10 spotkań dla dzieci przedszkolnych w szkole (prowadzonych przez uczniów bądź nauczycieli) oraz 2 spotkania dla rodziców. Poza tym pierwsze zajęcia przedszkolaków z przyszłym wychowawcą były zajęciami otwartymi dla rodziców.

Zrealizowano następujące działania: 

 • wstępna diagnoza rodziców dzieci przedszkolnych;
 • 6 spotkań warsztatowych współprowadzonych przez uczniów o następującej tematyce:  Jak radzić sobie z niektórymi emocjami – strach; Jak radzić sobie, gdy mam problem i potrzebuję pomocy; Jak radzić sobie, gdy nikt mnie nie słucha;  Jak radzić sobie ze swoimi zwariowanymi pomysłami i zainteresowaniami; Jak spędzamy czas wolny w świetlicy;Wywiad z uczniami klasy I ;
 • 2 lekcje prowadzone przez przyszłego wychowawcę służące  poznaniu metod i form pracy oraz organizacji 45 – minutowej jednostki lekcyjnej;
 • 1 lekcję wychowania fizycznego prowadzoną przez nauczyciela wychowania fizycznego służącą poznaniu metod i form pracy oraz rozwijaniu umiejętności organizowania się i samoobsługi;
 • 1 zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego służące poznaniu zasad obowiązujących na terenie sali gimnastycznej oraz organizacji gimnastyki;
 •  2 spotkania dla rodziców (na terenie przedszkola zajęcia o umiejętności budowania w dziecku wiary we własne możliwość i motywacji do pracy prowadził specjalista z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu; na terenie szkoły zajęcia o  skutecznych sposobach wdrażania do systematycznej pracy i obowiązków ucznia prowadził przyszły wychowawca klasy);
 • końcowa diagnoza rodziców.

Celem innowacji był wzrost motywacji dzieci przedszkolnych do systematycznej pracy i powstanie więzi emocjonalnych ze szkołą, a także kształtowanie takich cech jak: samodzielność; otwartość na nowe doświadczenia; chęć podejmowania wyzwań oraz rozwój ważnych kompetencji społecznych: umiejętności zawierania przyjaźni, planowania, organizacji zajęć i podejmowania decyzji. Uczniowie szkoły mieli mieć możliwość rozwoju umiejętności właściwej współpracy z  młodszym kolegą - przedszkolakiem, rozwijania empatii i wrażliwości oraz umiejętności komunikacyjnych. Działania w ramach innowacji miały także na celu wytworzenie dobrej relacji oraz pozytywnych emocji między dzieckiem przedszkolnym a starszym kolegą/koleżanką. 

Ewaluacja zajęć wśród dzieci szkolnych odbywała się na bieżąco. Nauczycielka prowadząca prosiła uczniów o ocenianie zajęć z zastosowaniem technik ewaluacyjnych takich jak „ termometr”, „tarcza” itp., a także prowadziła wnikliwą obserwację zachowania dzieci i ich reakcji w czasie prowadzonych przez nie zajęć. Poza tym każde spotkanie z przedszkolakami zostało omówione podczas kolejnego spotkania z zespołem – dzieci wskazywały mocne i słabe strony swoich działań, opisywały towarzyszące zadaniom emocje. Na podstawie tych obserwacji można sformułować następujące wnioski:

1. Uczniowie, wcielając się w rolę nauczyciela czuli się ważni i kompetentni,  zawsze w pełni przyjmowali odpowiedzialność za powierzone im zadanie (realizację wszystkich celów scenariusza, wzbudzenie zainteresowania przedszkolaków), bo rola przewodnika i bycie potrzebnym sprawiała im ogromną satysfakcję. Fakt, że zajęcia zawsze dotyczyły kwestii bardzo delikatnych, związanych z silnymi emocjami (strach, poczucie odrzucenia) powodował, że u uczniów kształtowało się poczucie odpowiedzialności za drugą osobę oraz wypowiadane słowa.

2. Powierzenie uczniom w pewnym zakresie opieki nad przedszkolami uruchomiło odruch opiekuńczości, uczniowie pamiętali imiona dzieci, dbały o to, by przedszkolaki czuły się w szkole dobrze. To, że przyszli pierwszoklasiści nie są dla uczniów szkoły anonimowi i łączą ich wspólne przeżycia niewątpliwie wpłynie na poczucie więzi  emocjonalnej. 

3. Każde spotkanie z przedszkolakami było dla uczniów bardzo stymulujące i niewątpliwie wpływało na rozwój kompetencji językowych - kształcenie umiejętności formułowania zwięzłych i jasnych komunikatów. Uczniowie wraz z nauczycielem prowadzącym dyskutowali nad wszystkimi etapami scenariusza, zgłaszali swoje zastrzeżenia i podsuwali pomysły, które według nich podniosłyby atrakcyjność zajęć. Same zajęcia zaś wymagały od nich przedstawiania przedszkolakom zasad każdej formy aktywności, odpowiadania na pytania przedszkolaków i udzielania im dodatkowych wyjaśnień, tworzenia wypowiedzi prezentujących cele zajęć, kierowania dyskusją, redagowania scenariuszy przedstawień czy wreszcie wspólnego redagowania tekstów, podczas którego uczniowie pomagali przedszkolakom w zamykaniu myśli w obrębie zdania i zapisywali tworzone wspólnie teksty.

4. U wszystkich uczniów, a w szczególności tych, którzy napotykają pewne trudności w nauce, np. czytania lub pisania prowadzenie zajęć dla przedszkolaków wpływało na podniesienie samooceny, dając im poczucie kompetencji. Poza tym spotkanie z młodszymi kolegami prowadziło do podjęcia refleksji nad własnym rozwojem – edukacją, uzmysławiało bowiem, jak lata spędzone w szkole wpłynęły na ich rozwój, jak wiele umiejętności nabyli i uświadamiało konieczność ciągłego doskonalenia swoich umiejętności.

5. Współpraca z nauczycielem przy tworzeniu scenariusza oraz prowadzenie zajęć przyniosły ważną korzyść wychowawczą. Uczniowie zdali sobie sprawę, jak wiele trudu trzeba włożyć, by odpowiednio zaplanować zajęcia, utrzymać uwagę słuchach, zrealizować zaplanowane cele w, nie przekraczając pewnego limitu czasowego. Zaowocowało to dojrzalszym spojrzeniem na pracę nauczyciela.  

 

  Ewaluacja zajęć wśród dzieci przedszkolnych również odbywała się na bieżąco. Wychowawczyni grupy prowadziła wnikliwą obserwację zachowania dzieci i ich reakcji w czasie  zajęć. Po spotkaniach w szkole w przedszkolu miały miejsce zajęcia podsumowujące zakończone, np. aktywności plastyczną. Na podstawie tych obserwacji można sformułować następujące wnioski:

1. Dzięki częstej obecności w szkole, poznaniu nauczycieli i przyszłego wychowawcy, oswojeniu się z rozkładem pomieszczeń w budynku, poznaniu metod i form pracy oraz organizacji  45 – minutowych zajęć lekcyjnych, ale przede wszystkim dzięki nawiązaniu koleżeńskich relacji ze starszymi kolegami i koleżankami przedszkolaki stały się bardziej pewne siebie. Można było u nich zaobserwować dużą swobodę, brak skrępowania i łatwość w nawiązywaniu kontaktów zarówno podczas zajęć jaki i w czasie przerw. Obserwacja ta potwierdziła się, gdy przedszkolaki przygotowywały przedstawienie na uroczystość pożegnania przedszkola. Odgrywając scenki z lekcji w klasie, mówiły z dużym przekonaniem o tym, jak się uczyć trzeba w szkole. Dla wszystkich widzów widoczne było, że przedszkolaki dużo wiedzą i zachowują się, jak doświadczeni uczniowie. Na pewno w tej grupie proces adaptacyjny będzie  łatwiejszy i krótszy. 

2. Uczestnictwo w specjalnie przygotowanych zajęciach, podczas których wszystkie dzieci pozostawały w centrum uwagi, zwracano się do nich po imieniu, pytano o zdanie, zachęcano do wypowiadania się, witano specjalnie z każdym a osobna,  śpiewając piosenkę, przygotowywano tylko dla nich przedstawienie, sprawiło, że dzieci przedszkole poczuły się ważne i wyjątkowe.

3. Szczególnym przejawem współpracy dzieci przedszkolnych z uczniami szkoły stały się zajęcia, podczas których uczniowie zapisywali wspomnienia każdego z dzieci dotyczące wychowawców i zajęć w przedszkolu. Efektem tej współpracy było stworzenie przez jedną z uczennic wiersza składającego się z dwudziestu strof, którego dzieci przedszkolne nauczyły się, ćwicząc recytację także podczas zajęć w szkole, by przygotować niespodziankę dla swoich wychowawców w przedszkolu. Pozwoliło to na zbudowanie więzi emocjonalnej ze szkołą. 

4. Cykl zajęć, podczas których wykorzystywano angażujące emocjonalnie metody aktywne - gry dydaktyczne, dyskusję, inscenizację, dramę, a także techniki twórczego myślenia – symulacje, przekład intersemiotyczny, pracę z tekstem słuchanym oraz metody eksponujące – pokaz, film, prezentację multimedialną służył rozwojowi intelektualnemu dzieci przedszkolnych. Tematyka zajęć dotycząca rozpoznawania i nazywania emocji oraz kształtowania umiejętności radzenia sobie z nimi, a także kształcenia umiejętność i postaw społecznych, ułatwi dzieciom funkcjonowanie w  środowisku szkolnym.

 

            Innowacja została bardzo wysoko oceniona przez rodziców dzieci przedszkolnych. Potwierdzają to zarówno wyniki ankiety ewaluacyjnej, jaki i rozmowy z rodzicami. Do autorów innowacji wróciło 78% wydanych ankiet. Wynika z nich, że

 • 81 % rodziców uczestniczyło w działaniach realizowanych w ramach innowacji (spotkanie organizacyjne, spotkania ze specjalistami, zajęcia otwarte i spotkanie z przyszłym wychowawcą);
 • 100 % rodziców stwierdziło, że ich dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach w szkole;
 • 76 % rodziców zadeklarowało, że obawy związane z podjęciem przez ich dziecko nauki w szkole zmniejszyły się;
 • 100 % rodzica uważa, że innowacja powinna być kontynuowana w następnych latach.

Budującym faktem dla osób realizujących innowację było dopisanie na ankiecie ewaluacyjnej przez jednego z rodziców uwagi: „Genialny pomysł! Brawo dla pomysłodawców i autorów innowacji!”.

Jak pokazały wyniki ewaluacji przeprowadzonej wśród dzieci i rodziców objętych programem innowacji – zajęcia przyniosły wszystkim wymierne korzyści, przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły i przedszkola w zakresie rozwoju emocjonalno – społecznego oraz umiejętności komunikacyjnych zarówno dzieci, nauczycieli, jak i rodziców. Pozwala to sądzić o sukcesie innowacji. Przedszkolaki naprawdę zdobyły szkołę!

Wnioski do pracy w kolejnych latach:
- obserwacje zachowań dzieci podczas zajęć w szkole wskazują, że zajęcia powinny być nieco krótsze i bardziej skoncentrowane wokół jednej lub dwóch aktywności,
- należy zostawić większą swobodę w prowadzeniu zajęć uczniom, nauczyciele powinni zająć miejsce wyłącznie obserwatorów,
- warto rozważyć pomysł włączenia uczniów klasy II i III jako współprowadzących zajęcia z przedszkolakami,
- częstotliwość zajęć szkolnych przedszkolaków była wystarczająca i należy ją utrzymać – sensowne wydaje się prowadzenie tego typu zajęć w II półroczu.

 

 

             

 

DSC02064.jpeg DSCN0848 [640x480].jpeg DSCN0977.jpeg IMG_3417 [640x480].jpeg IMG_3779 [640x480].jpeg kl5 (1).jpeg P6241527.jpeg PC213026.jpeg Przedszkole w Starych Budkowicach (6).jpeg