Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Przedszkole Publiczne
w Starych Budkowicach
Dziś jest: poniedziałek, 06-07-2020, Imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji

SERDECZNIE       WITAMY                                                                       Przedszkole  w Starych Budkowicach  czynne jest w godz. 6.30 - 16.00.                                                                        

"Przedszkolaki wesołe zdobywają szkołę"

Innowacja obejmuje grupę przedszkolaków realizujących roczne przygotowanie przedszkolne oraz grupę około 40 uczniów klas I – III i IV – VI PSP w Starych Budkowicach, którzy współprowadzą dodatkowe zajęciach wychowawczo – edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych. Ich rolą jest uczestniczenie we wspólnych zabawach, przygotowywanie dla przedszkolaków krótkich inscenizacji i prezentacji utworów literackich, także własnych, prowadzenie gier dydaktycznych, udział w symulacjach oraz zapoznawanie przedszkolaków ze szkołą i panującymi w niej zasadami.
Innowacja ma na celu zainteresowanie dzieci przedszkolnych szkołą oraz kształtowanie u nich takich cech jak: samodzielność, otwartość na nowe doświadczenia, chęć podejmowanie wyzwań, silna motywacja, zapał do pracy.
Uczniowie szkoły podstawowej mają szansę kształtować postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, zdolność do podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.
W ramach wdrażanej innowacji realizowane są następujące działania:
* Spotkania dla przedszkolaków w całości prowadzone przez przygotowanych wcześniej  uczniów klas IV – VI w oparciu o stworzony przez autorki scenariusz. Tematyka zajęć dotyczy przede wszystkim rozpoznawania i nazywania emocji oraz kształtowania umiejętności radzenia sobie z nimi, a także kształcenia umiejętność i postaw społecznych, które ułatwią dzieciom funkcjonowanie w  środowisku szkolnym. 
Scenariusze zajęć opierają się na angażujących emocjonalnie metodach aktywnych - grach dydaktycznych, dyskusji, inscenizacji, dramie oraz technikach twórczego myślenia  - symulacjach, przekładach intersemiotycznych, pracy z tekstem słuchanym, a także eksponujących – pokazie, filmie, prezentacjach multimedialnych, edukacyjnych programach komputerowych.
* Udział przedszkolaków w lekcjach prowadzonych przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – przyszłego wychowawcę – pokazujących przyszłym pierwszoklasistom zasady organizacji zajęć w szkole, prezentujące najczęściej wykorzystywane techniki i formy pracy.
Lekcje te stworzą także przyszłemu wychowawcy okazją do wstępnego zdiagnozowania możliwościowi i potrzeb dzieci – umiejętności koncentracji uwagi, stylów uczenia się oraz gotowości na podejmowanie wysiłku.
* Udział przedszkolaków w zajęciach wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej prowadzonych przez nauczyciela wuefistę, które zaprezentuje przyszłym uczniom nowy przedmiot oraz pokaże zasady organizacji zajęć oraz najczęściej wykorzystywane na nich techniki i formy pracy.
* Udział przedszkolaków w zajęciach świetlicowych, podczas których starsi uczniowie otoczą ich opieką, pokażą różne możliwości spędzania czasu w świetlicy, nauczą zasad zachowania w  świetlicy szkolnej i zapoznają z obowiązującym regulaminem.
Pobyt w świetlicy może być połączony ze spędzeniem w szkole jednej przerwy oraz z udziałem w grach zespołowych organizowanych przez pełniącego dyżur nauczyciela wuefistę.
* Spotkanie przedszkolaków z obecnymi pierwszoklasistami i przygotowanie zajęć polegających na przeprowadzeniu wywiadu ze starszym kolegą. Zadawane pytania dotyczyć będą zasad funkcjonowania w szkole i innych spraw związanych ze szkoła, które będą przeszłych pierwszoklasistów ciekawić.
Do wywiadu uczniowie jaki i przedszkolaki zostaną przygotowane przez swoich wychowawców.
* Zajęcia warsztatowe dla rodziców ( zorganizowane w szkole i w przedszkolu) ukierunkowane szczególnie na wspieranie rodziców w odpowiednim kierowaniu rozwojem emocjonalnym dzieci. Zajęcia dotyczyć mają kształcenie umiejętności budowania u dzieci wiary we własne możliwości, umiejętności radzenia sobie z porażką i gotowości do podjęcia wysiłku.
* Wszystkie wizyty w szkole będą tak naprawdę jednym rodzajem spotkań z cyklu zajęć, ponieważ  przed wizytą w szkole odbędą się zajęcia w przedszkolu wprowadzające w tematykę spotkania, a po spotkaniu w szkole w przedszkolu odbędą się zajęcia podsumowujące zakończone, np. aktywności plastyczną. Zajęcia wprowadzające i podsumowując przeprowadzone zostaną przez wychowawcę przedszkolnego.
           Wprowadzenie dodatkowych zajęć i metod współpracy między placówkami nie oznacza rezygnacji z wypracowanych wcześniej form. Dzieci przedszkolne nadal będą uczestniczyć w uroczystościach szkolnych i innych akcjach, przy realizacji których obie placówki współpracowały.
W działania innowacyjne włączeni zostali bardzo licznie nauczyciele przedszkola i szkoły.
            Wierzymy, że dzięki podjętym przez nas działaniom zmniejszy się stres dzieci i rodziców przed podjęciem nauki w szkole. Owocna i efektywna współpraca obu placówek może prowadzić do bezstresowego przekraczania progu szkolnego.
Zaplanowane przez nas zmiany dotyczące współpracy placówek mają zaowocować rozwojem ważnych kompetencji społecznych i przynieść wszystkim wiele radości i korzyści.
Oto krótki fotoreportaż ze zrealizowanych do tej pory działań:

1. Spotkanie z rodzicami w przedszkolu - zapoznanie z celami innowacji, wstępna diagnoza - przypomnienie informacji nt. gotowości szkolnej dzieci, poznanie oczekiwań oraz obaw rodziców związanych z rozpoczęciem przez dziecko nauki w szkole – dyskusja, ankieta dla rodziców.

2. Strach ma wielkie oczy! Jak radzić sobie z niektórymi emocjami – strach -  zajęcia prowadzone przez uczniów klasy czwartej w oparciu o ich doświadczenia związane z podjęciem nauki na kolejnym etapie edukacyjnym- rozwijanie umiejętności komunikacji, kompetencji językowych, kształcenie umiejętności rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi.
Metody i formy pracy: drama, przekład intersemiotyczny, praca z tekstem słuchanym, praca zespołowa.
 

 

 3. Zajęcia świetlicowe: Jak spędzamy czas wolny w świetlicy? - poznanie zasad obowiązujących w świetlicy, rozwijanie umiejętności współpracy, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów, wspólne zabawy i wykonanie pracy plastycznej w przypadkowych zespołach.  

 

 4. Chcę mieć kolegów! Jak radzić sobie, gdy nikt mnie nie słucha?( odtrącenie, kłopoty z nawiązywaniem kontaktów z innymi)- rozwijanie umiejętności nazywania uczuć i wyrażania emocji, nabywanie umiejętności przełamywania nieśmiałości i komunikowania o swoich potrzebach rozwijanie umiejętności nazywania uczuć.
Metody i formy pracy: praca z tekstem słuchanym,  symulacja, techniki twórczego myślenia.
 

 

 5. Przedszkolaki w roli ucznia – lekcja z przyszłym wychowawcą – spotkanie z udziałem rodziców – wzbogacanie doświadczeń związanych z nauką w szkole, kształtowanie umiejętności współpracy z nauczycielem, zadawania pytań, kształtowanie pozytywnego stosunku do szkoły.  

 

 6. Wywiad z klasą I - pierwszoklasiści w roli gospodarzy - integracja przedszkolaków i uczniów, rozwijanie umiejętności zadawania pytań, nabywanie umiejętności przełamywania nieśmiałości, kształtowanie pozytywnego stosunku do szkoły.  

 

 7. Przedszkolaki podczas przerwy – poznanie zasad obowiązujących na korytarzu podczas przerwy.  

 

 8. Potrzebuje pomocy! Jak radzić sobie, gdy mam problem i potrzebuję pomocy? ( sytuacje trudne, np. agresja, itp.) - rozwijanie umiejętności zwracania się o pomoc do starszych kolegów, nauczycieli, kształtowanie umiejętności komunikowania o swoich potrzebach.
Metody i formy pracy: inscenizacja, dyskusja, prezentacja multimedialna.  

 

 9. Warsztaty dla rodziców zorganizowane przez Dyrektora Przedszkola Publicznego w Starych Budkowicach – doskonalenie ważnych umiejętności wychowawczych rodziców – umiejętności budowania w dziecku wiary we własne możliwość i motywacji do pracy oraz  umiejętności budowania właściwego stosunku do szkoły i nauczycieli oraz kształcenia postawy odpowiedzialności za własny rozwój.

10. Sport i aktywność w szkole – czym są zajęcia korekcyjne? - zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez mgr Norberta Kafkę  – poznanie zasad obowiązujących na terenie sali gimnastycznej oraz organizacji gimnastyki korekcyjnej - uwrażliwienie dzieci na znaczenie właściwej postawy dla ich zdrowia i prawidłowego rozwoju, poznanie warunków szkolnej aktywności ruchowej, wzbogacanie doświadczeń związanych z nauką w szkole, kształtowanie umiejętności współpracy,  nabywanie umiejętności wyrażania emocji.  

 

11. Wiem, że lekcja w szkole to praca i zabawa – drugie  zajęcia prowadzona przez przyszłego wychowawcę mgr Ewę Knaś -poznanie metod i form pracy oraz organizacji jednostki lekcyjnej - wzbogacanie doświadczeń związanych z nauką w szkole, kształtowanie umiejętności współpracy z nauczycielem, doskonalenie umiejętności zadawania pytań, kształtowanie pozytywnego stosunku do szkoły.  

 

12. Moja kolejna lekcja w szkole! Wychowanie fizyczne – czy to jest gimnastyka? - lekcja wychowania fizycznego na świeżym powietrzu prowadzona przez mgr Teresę Thomas - dalsze poznawanie warunków szkolnej aktywności ruchowej, wzbogacanie doświadczeń związanych z nauką w szkole, kształtowanie umiejętności współpracy, nabywanie umiejętności wyrażania emocji.  

 

Wioletta Gollenia, Joanna Chrzanowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC02064.jpeg DSCN0848 [640x480].jpeg DSCN0977.jpeg IMG_3417 [640x480].jpeg IMG_3779 [640x480].jpeg kl5 (1).jpeg P6241527.jpeg PC213026.jpeg Przedszkole w Starych Budkowicach (6).jpeg